Examensarbeten på förskollärarutbildningen – Malmö högskola 2015

Tack för TAKK

Av: Emelie Feldt & Emilia Tilly Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur aktiva aktörer i förskolan samtalar kring användandet av TAKK samt om de ser … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Är ni såna slarvpellar?

Av: Charlotte Ekdahl & Anette Korvanen Studiens syfte är att undersöka hur barn kommuniceras i det dagliga samtalet mellan föräldrar och pedagoger. Vi har använt oss av följande frågeställningar för … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

A Clockwork Childhood

Av: Jakob Hülphers & Max da Rocha Denna studie syftar till att undersöka hur förskolans dagliga verksamhet formas och möjliggörs av tidsliga och rumsliga förutsättningar. Vi har närmat oss detta … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Förskollärares syn på ämnet matematik i förskolan

Av: Kaisa Tangen Olsson & Susanna Sarac Förskolläraren har i sitt uppdrag att ge barn i förskolan förutsättningar för att deras matematiska inlärning ska bli tillgodosedd. Syftet med denna studie … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Anpassning av fysisk miljö och arbetssätt för barn med fysiska funktionsnedsättningar

Av: Anneli Kristensson & Kajsa Persson Denna studie syftar till att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar och utformar den fysiska miljön för att underlätta och inkludera barn med fysiska … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Pedagogiskt förhållningssätt

Av: Linnea Andersson & Sofie Persson Syftet med studien är att studera pedagogers olika förhållningssätt gentemot barn och hur barn i sin tur kan agera utifrån hur de blir be … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Pedagogernas syn på populärkulturell film

Av: Filip Jönsson & Teddy Nilsson Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers normer kring populärkulturell film i förskolan utifrån pedagogers perspektiv. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod. Två … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Dokumentation av stunden – Dokumentation i stunden

Av: Anna Brosell & Angelica Pettersson Syftet med denna studie är att undersöka och analysera pedagogernas och barnens dokumentation under samma utedag. Problemet vi har funnit är det förgivettagna gällande … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Barns delaktighet i samlingen

Av: Annika Danielsson & Louise Åkesson Syftet med denna studie var att ta reda på vad pedagoger och barnen anser om samlingarna i förskolan samt om barn är delaktiga när … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Förskollärares tankar om sin egen medverkan och miljöns inverkan på barns lek

Av: Sandra Wickström Syftet med studien är att undersöka fyra förskollärares tankar om sin egen medverkan och miljöns inverkan på barns lek utifrån ett sociokulturellt perspektiv. För att uppnå studiens … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Flickor ska vara söta och snälla

Av: Marie Olsson Syftet med denna studie är att belysa vilka normer och värderingar om kön som pedagogerna förmedlar inom förskolans verksamhet. Jag vill lyfta fram detta på grund av … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Naturvetenskapsmålen i den reviderade läroplanen

Av: Johanna Eriksson & Kim Ahn-To Syftet med denna studie är att undersöka vilka följder den reviderade läroplanen för förskolan från 2010, kan innebära för förskolans verksamhet med tanke på … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Svenska som första- och andraspråk i en mångkulturell förskola

Av: Elina Boring & Sandra Westin Studiens syfte bygger på barns språkutveckling med svenska som första- och andraspråk ur ett samspelsperspektiv. Studien har genomförts på tre olika förskolor med tre … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Den pedagogiska miljöns betydelse för förskolebarns möte med flerspråkighet

Av: Jenny Nilsson Den här studien handlar om flerspråkighet i förskolan. Syftet med studien är att belysa hur barn samspelar med den pedagogiska miljön, ur ett flerspråkigt perspektiv. Utifrån syftet … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Hårt mot hårt

Av: Julia Cilene Fält & Victor Håkansson Denna studie syftar till att analysera vuxnas styrning, barns mothandlingar och relationen mellan dessa för att förstå barns roll som aktörer i förskolan. … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Förskollärares syn på placering av material

Av: Hanna Persson & Johanna Menghesteab Detta examensarbete handlar om hur förskollärare resonerar om placering av tillgängligt och otillgängligt material i förskolan. studien är gjord på två förskolor i sydvästra … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Språkutveckling för barn med flera språk

Av: Linda Fawas & Miriana Hassan-Kabrit Den här studien bygger på intervjuer med sju förskollärare från två olika förskolor som ligger i en kommun i Skåne. Syftet med arbetet är att … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Demokratisk känsla eller rätt till bestämmande

Av: David Alfredsson & Victoria Alfredsson Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagogerna ser på barn, barnens inflytande i förskolan, vad som påverkar barns inflytande enligt pedagogerna … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Lek och lärande i förskolan

Av: Annika Johnsson & Mayra Perez Syftet med studien är att bidra till att utveckla större förståelse kring barns och pedagogers tankar om och uppfattning av lek och lärande, vilken … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

En förskola för alla

Av: Louise Lagergren & Isabella Lyhagen Detta arbete syftar till att undersöka hur det specialpedagogiska arbetet är utformat i förskolan. Våra upplevelser av detta ämne är att man väntar till … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Den lekande lärande individen

Av: Betty Levin & Michaela Westergren Syftet med studien är att undersöka pedagogers och barns uppfattningar om lekens innehåll och pedagogernas roll i leken. Studien utgår från följande frågeställningar: Hur … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Upplevelser av inkludering

Av: Paulina Billsten Syftet med den här studien är att belysa hur föräldrar och pedagoger upplever att förskolebarn i behov av särskilt stöd inkluderas i förskolan. Frågeställningarna utgår ifrån hur … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

”Katten bottagotta”

Av: Theresia Larsson & Fanny Nyqvist Syftet med denna studie är att ge läsaren en inblick i småbarns kommunikation. Hur deras samspel med andra barn och förskollärare kan te sig … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Den HBTQ-certifierade förskolan

Av: Sabine Fransila & Magnus Wallin Vår studie handlar om hur pedagoger i förskolan resonerar angående HBTQ-certifieringens eventuella plats i förskolan. Studien bygger på tankar från pedagoger vid en certifierad förskola … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Att motverka traditionella könsroller i förskolan

Av: Jana Håkansson Studiens mål är att undersöka hur förskolan motverkar traditionella könsroller. Formuleringen liksom titeln på examensarbetet är hämtat från förskolans läroplan där detta är ett av förskolans uppdrag. … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Förskollärares tankar kring litteraturen och litteraturens fysiska plats i förskolan

Av: Rebecka Borgström Studiens syfte handlar om att belysa förskolepersonalens kunskap och reflektioner kring litteratur och miljöns påverkan av förskolebarnen. Studien som har genomförts är en kvalitativ studie med enkätundersökning. … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

”Nu är det som det är”

Av: Mikaela Arvidsson Förskolan genomgår hela tiden förändringar, såväl på nationell som på kommunal och lokal nivå. På senare år har till exempel läroplanen reviderats, men det sker även mindre … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Utagerande barn i förskolan utifrån ett miljö- och relations perspektiv

Av: Therese Hansson & Cecilia Nilsson Vårt syfte med studien har varit att ta reda på om pedagogerna vi intervjuat anser att miljöer och relationer kan påverka utagerande barns beteende … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Dagen på förskolan börjar och slutar i hallen

Av: Erica Olsson & Malgorzata Syska Från tidigare kurser i utbildningen och begränsad litteratur visste vi att det förekommer lite forskning om hallen som lärmiljö. Syftet med denna studie var … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Vad uppfattas som lek?

Av: Pamela Alsterling & Khayal Mohammadi Studien är gjord för att skapa en förståelse av barns och pedagogers uppfattningar om vad som är lek. I genomförandet av studien har vi … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

TAKK i praktiken

Av: Monika Biro & Natalia Sliwinska What follows is a qualitative study in which interviews, participant observation and group sessions with children form the base of the empirical material. The … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Arbetet med språkutveckling i förskolan

Av: Malin Larsson & Caroline Larsen Vårt syfte med studien är att undersöka hur pedagogerna arbetar för att främja barnens språkutveckling på de här två förskolorna som vi studerat. Vi … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Jag vill ha snälla barn! sa Pappa Åberg

Av: Viktor Matsson & Elsa Ralfsson Syftet med denna studie är att undersöka hur barnsynen gestaltas i de mest, enligt biblioteken i en mellanstor kommun i Södra Sverige, populära bilderböckerna … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Kommunikation i förskolan

Av: Emelie Limås & Rasmus Malmgren Studiens syfte är att belysa föräldrars och förskollärares tankar och åsikter om den dagliga kommunikationen. Vi har utgått ifrån tre frågeställningar i studien; • … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Vem leker du med?

Av: Lisa Hansson & Jenny Strandgården Allt fler barn spenderar alltmer tid i förskolan (Skolverket, 2011). Detta bidrar till att förskolan fungerar som en arena för barns socialisering, kamratskap och … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Omorganisering av modersmålsstöd i Malmö stads förskolor

Av: Diana Ibrahim Osman & Dinka Prlja Denna studie belyser hur två förskolor har tillämpat det dagliga arbetet efter reformen som trädde i kraft 1 juni 2014 i Malmö stad. … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Jag hör vad du säger, men vad är det egentligen du berättar?

Av: Elin Persson & Sandra Thorsén Av tidigare erfarenheter har vi kunnat se att kommunikation mellan barn ofta ersätts av en envägskommunikation mellan pedagog och barn under pedagogstyrda aktiviteter. Därför … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Barns olikheter på lika villkor i förskolan

Av: Linda Lundin & Linn Karlsson Vi är två förskollärarstudenter som tillsammans undersökt sex förskollärares syn på barngruppens olikheter i förskolan. Studien syftar framför allt till hur förskollärarna beskriver deras … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

”Soflek som man slår i…”

Av: Maja Oldén & Parva Pirzadeh We find that children are limited in their influence in arranged song activities in preschool. The purpose with our study is to explore and … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Genusmedvetenhet i utformandet av den fysiska miljön

Av: Caroline Nord & Canan Sanal I styrdokumenten står det följande: ”Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

En oändlig lekarena ”i väntan på”

Av: Frida Andersson & Sofie Olsson Vi möter dagligen barn i förskoleverksamheten som väntar på att aktiviteter ska starta, många gånger är personal upptagna med annat som styr verksamheten vid … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

”Alla måste mötas, oavsett”

Av: Lina Fellerstam & Lena Johansson Läroplan för förskolan Lpfö98 (2010) betonar hur viktigt mötet är mellan förälder och pedagog på förskolan. Samtidigt belyser Tallberg Broman hur förskollärarna anser sig ha … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Pedagogers och föräldrars syn på anknytning och inskolning i förskolan

Av: Micaela Nilsson & Elina Pölönen Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger och föräldrar ser på anknytning och inskolning i förskolan. Vi vill nå fram till den … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Könade förväntningar

Av: Patrik Mc Glinn & Oskar Granberg Avsikten med denna studie är att undersöka bakomliggande orsaker till en låg representation av män i förskolan. Genom intervjuer har vi fått ta … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Målande språk

Av: Lisa Camnerin & Maria Trulsson Vårt syfte med studien är att undersöka och analysera samtalsämnen som kommer upp under bildskapande aktiviteter i förskolan, samt relationen mellan barn-bildmaterial och förskollärare-bildmaterial … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Jag ska bygga en robot som har en pistol på magen

Av: Jaqueline Rudnai Studiens syfte är att utifrån barns perspektiv samt ett genusperspektiv studera barns konstruktioner och tal under konstruktionslek samt att studera eventuella skillnader mellan pojkar och flickor. Studiens … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Naturvetenskap i förskolan

Av: Alma Camo & Louise Bonthron Engstrand Den reviderade Läroplan för förskolan (2010) trädde i kraft 2011. Vi har i denna studie intervjuat förskollärarna om hur de har upplevt läroplanens reviderade … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Den fula ankungen

Av: Isabel Schoszarzek & Sofia Södergren Cato The purpose of this thesis is to see how film can be used to invigorate children’s language development. There is not much research … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

”Voffor gör di på detta viset?”

Av: Gunilla Lundquist & Anna Reinerfelt Månsson Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilken kompetens förskollärare har om högläsning. Vi har valt att göra studien, då vi finner att … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar

Barnen och polisen

Av: Caroline Björk Syftet med denna studie är att undersöka i ett specifikt område, barnens relation till polisen. Området, som är en förort i en större stad i Sverige, har … Läs mer

januari 20, 2016 · Lämna en kommentar